Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.vintages.pl

z 17 listopada 2013 r. (regulamin w przygotowaniu - sklep ma obecnie charakter testowy i nie jest prowadzona sprzedaż za jego pośrednictwem

 

I. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.vintages.pl oraz operatorem witryny internetowej jest Remigiusz Krupa, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 520799, pod nazwą Remigiusz Krupa z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Melchiora Wańkowicza 5B lok. 4, zwany dalej Prowadzącym. Prowadzący jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 524-001-87-17.

1.2. Prowadzący posiada ważne zezwolenie:

a) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nr UD-I-WDG-B-7340/I/B-163/2013 z dnia 26-02-2013 r., wydane przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356),

b) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nr UD-I-WDG-B-7340/I/B-138/2013 z dnia 26-02-2013 r., wydane przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356).

c) na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, nr 81/W/2013 (nr rej. 70/86/2013) z dnia 15-04-2013 r., wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356).

1.3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży Vintages wina i alkohole położony w Warszawie (01-494) przy ul. Obrońców Tobruku 18D lok. U-4, e-mail: bemowo@vintages.pl.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.vintages.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.vintages.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.vintages.pl.

3.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.vintages.pl, prowadzony jest przez Prowadzącego.

3.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych dotyczących przeglądarek internetowych:

a) Firefox w wersjach 3.x oraz od 12.x do 23.x,

b) Chrome w wersjach od 23.x do 28.x,

c) MS Internet Explorer w wersjach od 8.x do 10.x,

d) Opera w wersjach od 11.x do 12.x,

e) Safari 5.x do 6.x.

3.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Prowadzący ogranicza świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

3.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vintages.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356), weryfikacji ukończenia przez Klienta wieku 18 lat, obowiązkowymi danymi osobowymi niezbędnymi do złożenia Zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych, jest data urodzenia i nr PESEL.

4.4. Prowadzący może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego,

d) nie ukończył wieku 18 lat.

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego.

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vintages.pl, potwierdzić ukończenie wieku 18 lat, dokonać wyboru towaru i jego liczby z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że:

a) ukończył wiek 18 lat oraz nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356), zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru,

b) bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki z Zamówieniem przez osobę, która ukończyła wiek 18 lat, której, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356), nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili odbioru Zamówienia,

c) nie dokonuje zakupu alkoholu celem jego dalszej odsprzedaży.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym Prowadzącego lub jest możliwość osobistego odbioru Towarów przez Klienta w punkcie sprzedaży wskazanym w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu. Koszty dostawy są przedstawione na stronie dostępnej za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

6.4. Wydanie Towarów następuje w momencie wydania zamówionych Towarów:

a) firmie kurierskiej dla Zamówień, dla których Klient wybrał dostawę przesyłką kurierską. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towarów w jego imieniu,

b) pracownikowi Prowadzącego, który ma dostarczyć Towary Klientowi, dla Zamówień, których dostawa jest realizowana transportem własnym Prowadzącego. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia pracownika Prowadzącego, który ma mu dostarczyć Towary, do odbioru towarów w jego imieniu,

c) Klientowi w punkcie sprzedaży wskazanym w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu.

6.5. Sklep internetowy zastrzega, iż osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat oraz którym, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356), zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, oraz osobom nietrzeźwym w chwili odbioru zamówionych Towarów zawierających alkohol, Towary te nie zostaną wydane odpowiednio przez kuriera lub pracownika Prowadzącego. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Prowadzący złoży w terminie 5 dni roboczych oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne.

6.6. Odpowiednio Kurier lub pracownik Prowadzącego realizujący dostawę Towarów jest uprawniony do sprawdzenia tożsamości i ukończenia wieku 18 lat osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.

6.7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na konto bankowe Prowadzącego o numerze 22146011812019004521310001 prowadzonego przez GetIn Noble Bank S.A. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na wskazanym koncie Prowadzącego.

b) płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych],

c) zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

d) [inna forma płatności].


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres punktu sprzedaży Prowadzącego podany w niniejszym Regulaminie w pkt 1.3.

 

8.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

  • Towarów i usług, które są poza standardową ofertą Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta lub przystosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Vintages wina i alkohole
Remigiusz Krupa
ul. Obrońców Tobruku 18D lok. U-4
01-494 Warszawa 

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Prowadzący jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bemowo@vintages.pl. Prowadzący zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Prowadzący nie jest producentem Towarów. Dla Towarów dla których producent wydał kartę gwarancyjną, producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Prowadzący podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres punktu sprzedaży Prowadzącego wskazany w pkt 1.3. Regulaminu, mailowo pod adres bemowo@vintages.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Prowadzący zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel